Klientų aptarnavimo skyrius

Informacija telefonu    (8 460) 53 509

Elektroninis paštas    klientai@palangosst.lt

PASTATO ŠILUMOS PUNKTO ĮRENGIMO, REKONSTRAVIMO TVARKA

 1. kreiptis dėl projektavimo sąlygų į UAB „Palangos šilumos tinklai“ ir užpildyti paraišką šilumos tiekimo techninėms sąlygoms gauti, kurioje nurodoma: žiūrėkite išsamiau priede „paraiška“.

1.1. objekto pavadinimas ir adresas,

1.2. projektavimo organizacija,

1.3. objekto charakteristika,

1.4. projektuojamo objekto šilumos poreikis (šildymui, karštam vandeniui, vėdinimui).

 1. Gavęs projektavimo sąlygas, statytojas kreipiasi į projektuotojus dėl šilumos punkto įrengimo ar esamo šilumos mazgo rekonstrukcijos techninio projekto parengimo.
 2. Vieną techninio projekto egzempliorių statytojas pateikia UAB „Palangos šilumos tinklai“.
 3. Vadovaudamasis suderintu techniniu projektu, ūkio ar rangos būdu įrengia šilumos punktą ar atlieka esamo šilumos mazgo rekonstrukciją.
 4. Statybos metu tinklų statybos vykdytojas iš anksto sutartu laiku pakviečia UAB „Palangos šilumos tinklai“ atstovus įrengto šilumos punkto vamzdyno ar rekonstruoto šilumos mazgo hidraulinio bandymo priėmimui bei atitikties išduotoms techninėms sąlygoms patikrinimui.
 5. Baigus šilumos punkto įrengimo ar šilumos mazgo rekonstrukcijos darbus, įvertinę statinio bei statybos darbų kokybę, UAB „Palangos šilumos tinklai“ pateikia statytojui atitikties išduotoms projektavimo sąlygoms pažymą.
 6. Pastato savininkas privalo gauti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą bei šilumos įrenginių ir statinio pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir jų kopijas pateikti šilumos tiekėjui.
 7. Pastato savininkas, kuris savo šilumos įrenginius prijungia pažeisdamas Taisykles ar kitus teisės aktus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Pagrindas: Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės” (Žin., 2009, Nr. 1-14).

 1. Baigus šilumos punkto įrengimą pastato savininkas atvyksta į UAB „Palangos šilumos tinklai“ sudaryti šilumos pirkimo-pardavimo sutarties.

 

ŠILUMOS TINKLŲ APSAUGOS ZONOS

Siekiant apsaugoti šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklus ir jų įrenginius, išvengti nelaimingų atsitikimų ir pertrūkių, aprūpinant vartotojus šilumine energija ir karštu vandeniu, nustatoma šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos zona po 5 m į abi puses nuo trasos kanalo (vamzdyno, drenažo) kraštų, statinių išorinių sienų.

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonoje draudžiama:

 1. statyti pastovius ir laikinus statinius bei įrenginius. Tinklams praeinant pastatų rūsiais ir techniniais koridoriais, savavališkai įrengti sandėlius, pagalbines patalpas;
 2. savavališkai tiesti ir prijungti prie veikiančių šilumos ir karšto vandens tinklų naujų arba rekonstruotų objektų įvadus;
 3. savavališkai atidengti šiluminių kamerų ir drenažo šulinių dangčius, lipti į kameras, tunelius, šulinius ir techninius koridorius, atidarinėti arba uždarinėti juose šilumos tinklų ir karšto vandens tinklų vamzdynų armatūrą, išjungti arba įjungti ryšio ar elektros tiekimo įtaisus, imti vandenį, mesti sniegą, gruntą, šiukšles ir kitas atliekas, nuleisti paviršinius ar kitokius vandenis bei skysčius į šilumines kameras ar drenažo šulinius;
 4. laužyti mechanizmais sušalusį gruntą, mėtyti daiktus, sveriančius daugiau nei 50 kg, dirbti žemės darbus giliau kaip 0,3 m, taip pat lyginti gruntą požeminių šilumos ir karšto vandentiekio tinklų apsaugos zonoje. Pilti rūgštis bei šarmus arčiau kaip 10 m nuo kanalo (vamzdyno) krašto;
 5. naudoti šilumos ir karšto vandens tinklų konstrukcijas ir vamzdynus kitų įrenginių ir statinių konstrukcijoms, takelažo darbams ir kabinti ant jų rankinio kėlimo mechanizmus;
 6. sodinti medžius ir krūmus taip, kad medžio kamienas ar krūmas būtų arčiau kaip 2 m nuo tinklų kanalo (vamzdyno, drenažo) kraštų, kamerų išorinių sienų;
 7. įrengti sąvartynus ir nuodingų atliekų saugojimo aikšteles.

Pagrindas „Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklės“ (Žin., 1998, Nr. 41-1119).

 

PARAIŠKA GAUTI PASTATO (SEKCIJOS, BLOKO, BUTO, PATALPŲ) ŠILUMOS (KARŠTO VANDENS) ĮRENGINIŲ PRISIJUNGIMO (ATSIJUNGIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO) SĄLYGAS

Darbo laikas
Darbo laikas
Orai Palangoje
Partneriai
Partneriai