Menu Close

Informacija nepriklausomiems šilumos gamintojams

UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos aprašas

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

NEPRIKLAUSOMO ŠILUMOS GAMINTOJO ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLO SĄLYGOS

Šiluma iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) bus superkama vadovaujantis 2013 m. vasario 28 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr.03-74 ir pasirašytomis sutartimis, kurios sudaromos ne trumpiau kaip vieneriems metams sutartam galingumui. Superkama šilumos energija turi atitikti UAB Palangos šilumos tinklų nustatytus ir mūsų tinklapyje skelbiamus techninius reikalavimus (temperatūros grafiką, slėgį, šilumos srautą, vandens kokybę ir pan.). NŠG šilumos energijos įrengimus bus leidžiama prisijungti tik per tarpinį šilumokaitį. Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 03-6 ,, Dėl naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo” , UAB Palangos šilumos tinklai, gavę NŠG, ketinančio gaminti ir parduoti šilumą į bendrą šilumos sistemą, rašytinį prašymą, per 15 dienų pateikia jam informaciją apie prisijungimo prie šilumos perdavimo sistemos technines galimybes ir reikalavimus.

PRISIJUNGIMO PRIE CENTRALIZUOTO ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ TVARKA

1 . Potencialių nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų etapai yra šie:

  • informacijos, suteikiančios galimybę potencialiam nepriklausomam šilumos gamintojui pasirinkti veiklos vykdymo vietą, skelbimas (Sąvado 8-10 punktai);
  • papildomos informacijos apie prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo gavimas (Sąvado 11-13 punktai);
  • prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų išdavimas;
  • preliminarios šilumos pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas;
  • Sąvado 36 punkte numatyto prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimo pateikimas;
  • prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo akto pasirašymas;
  • prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimo atgavimas;
  • šilumos įrenginių paruošimas techninės būklės patikrinimui. Šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų iš Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) gavimas;
  • potencialiai pavojingiems įrenginiams, registruotiniems valstybės registre, įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos įvertinimo ataskaitos gavimas;
  • šilumos įrenginiams patikimų ir saugių eksploatavimo sąlygų sudarymas ir bandomosios eksploatacijos (paleidimo-derinimo) darbų atlikimas, darbų baigimo akto pasirašymas;

1.11 . šilumos įrenginių teisės aktų nustatyta tvarka pripažinimas tinkamais naudoti; 1.12. šilumos pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas.

ŠILUMNEŠIO KOKYBĖ PAGAL APRŪPINIMO ŠILUMA SISTEMOJE NAUDOJAMUS STANDARTUS IR TECHNINIUS PARAMETRUS

PALANGOS RAJONINĖS KATILINĖS CŠT SISTEMA

Eil.Nr. Charakteristikos pavadinimas Matavimo vienetas Kiekis
1 Skaičiuotina darbinė tiekiamo šilumnešio temperatūra ( šildymo sezono metu) 0C 95
2 Skaičiuotina darbinė grąžinamo šilumnešio temperatūra ( šildymo sezono metu) 0C 60
3 Skaičiuotina darbinė tiekiamo šilumnešio temperatūra ( ne šildymo sezono metu) 0C 67
4 Skaičiuotina darbinė grąžinamo šilumnešio temperatūra ( ne šildymo sezono metu) 0C 37
5 Didžiausias darbinis slėgis tiekimo linijoje bar 5,5
6 Mažiausias darbinis slėgis tiekimo linijoje bar 3,5
7 Didžiausias darbinis slėgis grąžinimo linijoje bar 2,5
8 Mažiausias darbinis slėgis grąžinimo linijoje bar 2,5
9 Vandens debitas m3/h 100-700
10 Bendras vandens kietumas trasose µg-ekv/l ≤300
11 Deguonies kiekis šilumos trasos vandenyje µg/l ≤50

ŠVENTOSIOS KATILINĖS Nr.6  CŠT SISTEMA

Eil.Nr. Charakteristikos pavadinimas Matavimo vienetas Kiekis
1 Skaičiuotina darbinė tiekiamo šilumnešio temperatūra ( šildymo sezono metu) 0C 90
2 Skaičiuotina darbinė grąžinamo šilumnešio temperatūra ( šildymo sezono metu) 0C 52
3 Skaičiuotina darbinė tiekiamo šilumnešio temperatūra ( ne šildymo sezono metu) 0C 70
4 Skaičiuotina darbinė grąžinamo šilumnešio temperatūra ( ne šildymo sezono metu) 0C 42
5 Didžiausias darbinis slėgis tiekimo linijoje bar 5,3
6 Mažiausias darbinis slėgis tiekimo linijoje bar 3
7 Didžiausias darbinis slėgis grąžinimo linijoje bar 2,0
8 Mažiausias darbinis slėgis grąžinimo linijoje bar 2,0
9 Vandens debitas m3/h 20 – 80
10 Bendras vandens kietumas trasose µg-ekv/l ≤500
Skip to content