Menu Close

TEISĖS AKTAI

Šilumos ūkio įstatymas Nr. IX-1565 (aktuali redakcija nuo 2014 -05-17).

Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 (aktuali redakcija nuo 2010-10-03).

Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172 (Žin., 2009,  Nr. 118-5094), įsakymo pakeitimas – 2011 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 1-186 (Žin., 2011, Nr. 97-4573).

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 (Žin., 2009, Nr. 143-6311), įsakymo pakeitimai – 2010 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1-45 (Žin., 2010, Nr. 23-1093), 2011 m. liepos 15 d. įsakymu  Nr. 1-187 (Žin., 2011, Nr. 97-4574), 2011 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1-263 (Žin., 2011, Nr. 130-6180).

Kurą deginančio įrenginio vardinės šiluminės galios nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas energetikos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 1-148 (Žin., 2011, Nr. 73-3526).

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 (aktuali redakcija nuo 2012-09-27).

Savanoriškų susitarimų sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas energetikos ministro 2009 m. spalio 29 įsakymu Nr. 1-195 (Žin., 2009, Nr. 133-5803).

Pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais energinio efektyvumo didinimo reglamentas ir Pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, energinio efektyvumo didinimo reglamentas, patvirtintas ūkio ministro ir energetikos ministro 2012 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 1-256/4-1205 (Žin., 2012, Nr. 145-7486).

Pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais energinio efektyvumo tikrinimo metodika ir Pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, energinio efektyvumo tikrinimo metodika, patvirtinta energetikos ministro 2013 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 1-67 (Žin., 2013, Nr. 32-1573).

Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninis reglamentas, patvirtintas ūkio ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 45 (Žin., 2002, Nr. 115-5164), įsakymo pakeitimas – 2007 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 4-300 (Žin., 2007, Nr. 81-3342).

Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 4-13/D1-28 (Žin., 2004, Nr. 12-360).

Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintos ūkio ministro 1999 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 316 (Žin., 1999, Nr. 80-2372).

Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės RSN 148-92, patvirtintos statybos ir urbanistikos ministro 1997 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 244 (Žin., 1997, Nr. 105-2660).

Elektrinių ir katilinių technologinių parametrų matavimo tikslumo normos, patvirtintos ūkio ministro 2000 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 223 (Žin., 2000, Nr. 52-1512).

Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 4-366 (Žin., 2003, Nr. 97-4363), įsakymo pakeitimai: 2003 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 1-83 (Žin., 2009, Nr.73-2992), 2007 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 4-12 (Žin., 2007, Nr. 9-368).

Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1-82 (Žin., 2009, Nr. 73-2994).

Kietojo kuro šildymo krosnių pastatuose įrengimo taisyklės ST 8860237.02:1998, patvirtintos aplinkos ministro 1998 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 162 (Žin., 1998, Nr. 78-2212), įsakymo pakeitimai: 1999 m. sausio 18 d. Nr.   19 (Žin., 1999, Nr. 13-333), 2004 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. D1-415 (Žin., 2004, Nr. 116-4354).

Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2005 m. sausio  18 d. įsakymu Nr. 4-17 (Žin., 2005, Nr. 9-299).

Šiluminių elektrinių statinių įrengimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2005 m. sausio  18 d. įsakymu Nr. 4-18 (Žin., 2005, Nr. 9-300).

Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-15 (Žin., 2006, Nr. 12-428), įsakymo pakeitimas – 2008 m. rugsėjo 5 d. įsakymu  Nr. 4-403 (Žin., 2008, Nr. 104-4009).

Kuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2005 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 4-383 (Žin., 2005, Nr. 134-4824), įsakymo pakeitimas – 2009 m. balandžio 10 d. Nr. 4-159 (Žin., 2009, Nr. 43-1700).

Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673).

Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-253 (Žin., 2005, Nr. 85-3175).

Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2007 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 4-170 (Žin., 2007, Nr. 53-2071).

Statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintas aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 (Žin., 2005, Nr.75-2729), įsakymo pakeitimai – 2006 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. D1-125 (Žin., 2006, Nr.33-1195) 2006 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr.D1-602 (Žin., 2006, Nr. 145-5552), 2009-12-28 įsakymu Nr. D1-817 (Žin., 2009, Nr. 157-7115), 2013 gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-910 (Žin., 2013, Nr. 128-6543).

Lietuvos higienos normos HN 42:2009 “Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas”, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081 (Žin., 2009, Nr.159-7219).

Šilumos ir karšto vandens tiekimo  tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1-176 (Žin., 2012, Nr. 108-5499).

Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2007 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. 4-6 (Žin., 2007, Nr.7-302).

Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodika, patvirtinta ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. 262 (Žin. 2001, Nr.74-2613).

Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 (Žin., 1999, Nr. 112-3270).

Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1-155 (Žin., 2012, Nr. 95-4878).

Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1-82 (Žin., 2009, Nr. 73-2994).

Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111 (Žin., 2010, Nr. 43-2084).

Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2012 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 1-70 (Žin., 2012, 48-2365), įsakymo pakeitimas – 2013 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-227 (Žin., 2013, Nr. 123-6267).

Namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos atitikimo privalomiesiems reikalavimams nustatymo tvarka, patvirtinta Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 95 (Žin., 2003, Nr. 93-4239), įsakymo pakeitimas – 2004 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 22 (Žin., 2004, Nr. 49-1627).

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinių patikrinimų tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1V-48 (Žin., 2013, Nr. 67-3388), įsakymo pakeitimas – 2013 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1V-86 (Žin., 2013, Nr. 109-5415).

Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo kontrolės bei duomenų pateikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. spalio 10 d. Nr. 1V-78 (2014-10-15 TAR, Dok. Nr.14183).

Pastatuose įrengtų šildymo katilų, šildymo sistemų ir oro kondicionavimo sistemų efektyvumo tikrinimo atsiskaitymo tvarka, patvirtinta Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos viršininko 2008 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 109 (Žin., 2008, Nr. 129-4951).

Praeinamų kolektorių ir techninių koridorių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Komunalinio ūkio ir paslaugų departamento prie Statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 35 (Žin. 1996, Nr. 63-1493).

Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 03-202 (Žin., 2010, Nr. 122-6254), nutarimo pakeitimai – 2011 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 03-160 (Žin., 2011, Nr. 93-4084), 2012 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 03-142 (Žin., 2012, Nr. 67-3462), 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-74 (Žin., 2013, Nr. 25-1250), 2013 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 03-177 (Žin., 2013, Nr. 51-2599), 2013 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 03-235 (Žin., 2013, Nr. 66-3333).

 

Skip to content