Menu Close

Šilumos ir karšto vandens kainos

Šilumos energijos ir karšto vandens kainos yra apskaičiuojamos ir nustatomos LR Šilumos ūkio įstatymo bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos ir Karšto vandens kainų nustatymo metodikos nustatyta tvarka.

Šilumos ir (ar) karšto vandens kainos grindžiamos šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo būtinomis (valstybės normuojamomis) šilumos ar karšto vandens ruošimo (pirkimo), perdavimo, įvadinių atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros, sąskaitų (mokėjimo pranešimų) už šilumą ir (ar) karštą vandenį parengimo ir pateikimo vartotojams bei apskaitos sąnaudomis.

Šilumos tiekėjas, vadovaudamasis šilumos kainų nustatymo metodikomis ir atsižvelgdamas į savivaldybės institucijos ir VERT pastabas, parengia ir teikia VERT bei savivaldybės institucijai šilumos bazinės kainos projektą. Savivaldybės institucija teikia VERT bazinės kainos suderinimo dokumentus ir pagrįstas pastabas, o VERT nustato šilumos bazinę kainą.

Pirmaisiais šilumos bazinių kainų galiojimo metais, atsižvelgdama į VERT nustatytas šilumos bazines kainas, savivaldybės taryba nustato šilumos kainų dedamąsias.

Šilumos kainos dedamosios yra perskaičiuojamos kasmet, kadangi jos galioja ne ilgiau kaip 12 mėn. nuo jų įsigaliojimo dienos.

Perskaičiuojant šilumos kainų dedamąsias, šilumos tiekėjai teikia VERT bei savivaldybės institucijai perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projektus ir jų pagrindimą. Savivaldybės taryba nustato šilumos kainų dedamąsias sekantiems metams.

Karšto vandens tiekėjas, teisės aktų nustatyta tvarka, parengia ir teikia VERT bei savivaldybės institucijai karšto vandens kainos projektą. Savivaldybės institucija teikia Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai savo pastabas, o ši, jas išnagrinėjusi, nustato karšto vandens kainą.

Kas mėnesį šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas pateikia VERT duomenis apie praėjusio mėnesio pirkto kuro kainas ir apskaičiuotas šilumos ir (ar) karšto vandens kainas. Komisija patikrina pateiktų duomenų teisingumą, o šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas iki mėnesio 25-tos dienos viešai informuoja vartotojus apie galutines šilumos energijos ir (ar) karšto vandens kainas. Šilumos ir karšto vandens kainos įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos. Kainos gali būti keičiamos ne dažniau kaip kas mėnesį.

 

Skip to content