Menu Close

Šilumos punktų, šildymo bei karšto vandens sistemų priežiūra

PRIEŽIŪROS DARBŲ, ATLIEKAMŲ PAGAL PRIEŽIŪROS DARBŲ SUTARTIS, SĄRAŠAS

  1. Planiniai priežiūros darbai (atliekami keturis kartus per mėnesį visus metus ar septynis mėnesius šildymo sezono metu) :

1.1. Pastatams su renovuotais šilumos punktais:

1.1.1. Šilumos punkto profilaktinė apžiūra ir atjungimo armatūros einamasis remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas, atskirų armatūros dalių sutvarkymas);

1.1.2. Darbo parametrų kontrolė, optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal vartotojo įgaliotojo atstovo raštišką prašymą, nepažeidžiant higienos normų;

1.1.3. Cirkuliacinės karšto vandens tiekimo sistemos pastato vamzdyno atšakų ir stovų būklės tikrinimas ir reguliavimas;

1.1.4. Šilumos punkto sklendžių ir ventilių priežiūra, jų riebokšlių paveržimas, einamasis remontas;

1.1.5. Šildymo ir/ar karšto vandens cirkuliacinių siurblių prevencinė ir korekcinė priežiūra;

1.1.6. Karšto vandens ir/ar šildymo sistemos šilumokaičio prevencinė ir korekcinė priežiūra;

1.1.7. Slėgio perkričio reguliatoriaus prevencinė ir korekcinė priežiūra;

1.1.8. Šildymo ir karšto vandens tiekimo reguliuojančių vožtuvų ir servopavarų prevencinė ir korekcinė priežiūra;

1.1.9. Šildymo ir karšto vandens reguliatoriaus prevencinė ir korekcinė priežiūra, parametrų kontrolė; 1.1.10. Tiesioginio veikimo karšto vandens temperatūros reguliatoriaus prevencinė ir korekcinė priežiūra;

1.1.10.Slėgio relės prevencinė ir korekcinė priežiūra;

1.1.11.Išsiplėtimo indų prevencinė ir korekcinė priežiūra.

1.1.12. Šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akto pildymas.

  1. Kiti priežiūros darbai, atliekami įvairiu periodiškumu (pagal poreikius, kartą į mėnesį, metus, kas keturis metus):

2.1. Avarijų ar sutrikimų šilumos punkte ir/ar šildymo bei karšto vandens sistemose lokalizavimas (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, iki 0,4 m vamzdžio keitimas) – atliekama pagal poreikius;

2.2. Protėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šildymo ir karšto vandens sistemų vamzdžių likvidavimas, susidėvėjusio ne ilgesnio kaip 0,4 m vamzdžio skirtingose vamzdynų vietose pakeitimas (statybines konstrukcijas išardo ir atstato vartotojas) – atliekama pagal poreikius;

2.3. Vamzdynų ir armatūros izoliacijos, pažeistos remonto arba priežiūros metu, atstatymas šilumos punkte, šildymo ir karšto vandens sistemoje(ne daugiau kaip 0,4 m) ir priežiūra – atliekama pagal poreikius;

2.4. Bendrojo naudojimo karšto vandens sistemos vamzdžių remontas (ne ilgesnio kaip 0,4 m vamzdžio skirtingose vamzdynų vietose) iki pirmosios uždaromosios armatūros gyvenamoje patalpoje arba iki atsišakojimo į gyvenamos patalpos vidaus tinklą(tik gyvenamiesiems namams) – atliekama pagal poreikius;

2.5. Pažeistų korozijos šildymo prietaisų (rankšluosčių džiovintuvų) butuose ar patalpose nuėmimas, aklių arba šilumnešio cirkuliacijos jungčių įrengimas vietoje nuimto radiatoriaus; suremontuoto šildymo prietaiso (rankšluosčių džiovintuvo) pastatymas į vietą (keičiant šildymo prietaisus ar rankšluosčių džiovintuvus, naujus šildymo prietaisus (rankšluosčių džiovintuvus) pateikia vartotojas). Jei pateikiamas naujas šildymo prietaisas ar rankšluosčių džiovintuvas identiškas buvusiam prakiurusiam, jis sumontuojamas be atskiro apmokėjimo. Jei šildymo prietaiso ar rankšluosčių džiovintuvo pakeitimas susijęs su papildomomis sąnaudomis ir atliekamas vartotojo (savininko) pageidavimu, už jų pakeitimą vartotojas (savininkas) sumoka papildomai pagal patvirtintus įkainius arba paskaičiuotas darbo sąnaudas. Visais atvejais šildymo prietaiso keitimas vykdomas pagal suderintą projektą ir negali viršyti projekte nurodytos šiluminės galios – atliekama pagal poreikius;

2.6. Pažeistų korozijos šildymo prietaisų bendrojo naudojimo patalpose ar laiptinėse pakeitimas (šildymo prietaisus pateikia vartotojas (savininkas) ) – atliekama pagal poreikius;

2.7. Blogai šylančių šildymo prietaisų ar rankšluosčių džiovintuvų šildymo efekto atkūrimas, jei tai nereikalauja sistemų kapitalinio remonto (naujų šildymo ir karšto vandens vamzdynų paklojimo, naujų įrenginių – siurblių, šilumokaičių, tiesioginio veikimo ar elektroninių reguliatorių – įsigijimo, susidėvėjusių ilgesnių kaip 0,4 m vamzdžių pakeitimo, projekte nenumatytos atjungimo armatūros įrengimo) – atliekama pagal poreikius;

2.8. Šildymo sistemų hidropneumatinis plovimas – atliekamas kas 4 metai (esant uždarai karšto vandens tiekimo sistemai) ar kas 2 metai (esant atvirai karšto vandens tiekimo sistemai);

2.9. Karšto vandens sistemos plovimas- atliekamas kartą per keturis metus ;

2.10. Hidraulinis šilumos punkto ir šildymo sistemos išbandymas – atliekama kartą metuose;

2.11. Paruošimas šildymo sezonui – atliekama kartą metuose;

2.12. Šilumos punkto sklendžių ir ventilių einamasis remontas – atliekama pagal poreikius;

2.13. Tiesioginio veikimo karšto vandens temperatūros reguliatoriaus smulkus remontas – atliekama pagal poreikius;

2.14. Šilumos punktų siurblių einamasis remontas – atliekama pagal poreikius;

2.15. Šilumokaičių remontas (protėkio pašalinimas suveržiant tarpines, tarpinių keitimas; kiaurų vamzdelių galų užaklinimas, alkūnių keitimas) – atliekama pagal poreikius;

2.16. Šilumokaičių cheminis praplovimas – atliekamas ne rečiau kaip kartą per keturis metus, sandarumo išbandymas- atliekamas kas trys mėnesiai;

2.17. Tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų prevencinė ir korekcinė priežiūra, patikra;

2.18. Tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų vienetinis keitimas – atliekama pagal poreikius;

2.19. Filtrų ir purvo rinktuvų išvalymas ir praplovimas – atliekama du kartus į mėnesį;

2.20. Aklių, apsaugančių namo šildymo sistemą nuo padidinto slėgio lauko tinklų hidraulinio bandymo metu, įrengimas šilumos punktuose (jei tai yra būtina) – atliekama pagal poreikius;

2.21. Šilumos punkto patalpoje esančio vamzdyno izoliacijos priežiūra – atliekama pagal poreikius;

2.22. Sugedusios šilumos punkto įrangos (šilumokaičių, siurblių, reguliatorių) keitimas, kai įrangą pateikia vartotojas – atliekama pagal poreikius;

2.23. Oro pašalinimas iš šildymo ir karšto sistemos po paleidimų ir gedimų šalinimo.

 

Skip to content